Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (DAH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/07/12 Nguyễn Văn Đông Phó Tổng Giám đốc 0 BÁN 0
2019/06/25 Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,000,000 BÁN 0
2018/08/17 Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,000,000 BÁN 0
2018/05/31 Nguyễn Thu Giang Phó Tổng Giám đốc 1,339,700 BÁN 0
2018/05/31 Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,340,000 MUA 0
2018/03/01 Nguyễn Thu Giang Phó Tổng Giám đốc 1,160,300 BÁN 0
2018/03/01 Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,160,000 MUA 0
2017/10/18 Nguyễn Văn Thảo Phó Tổng Giám đốc 500,000 MUA 0
2016/12/29 Nguyễn Văn Thảo Phó Tổng Giám đốc 1,000,000 MUA 0
2016/12/27 Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,000,000 MUA 0