Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng (DAD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2018/10/16 AFC Vietnam Fund (AVF) 46,700 MUA 0
2017/07/28 AFC Vietnam Fund (AVF) 46,200 MUA 0
2017/05/10 AFC Vietnam Fund (AVF) 44,800 MUA 0
2017/03/30 AFC Vietnam Fund (AVF) 48,800 MUA 0
2017/01/13 AFC Vietnam Fund (AVF) 35,100 MUA 0
2016/11/03 AFC Vietnam Fund (AVF) 16,700 MUA 0
2016/07/29 AFC Vietnam Fund (AVF) 9,900 MUA 0
2016/06/30 AFC Vietnam Fund (AVF) 41,300 BÁN 0
2016/04/29 AFC Vietnam Fund (AVF) 7,900 MUA 0
2016/04/27 AFC Vietnam Fund (AVF) 34,900 MUA 0
2016/04/07 MeKong Portfolio Investments Limited 47,000 BÁN 0
2015/12/31 AFC Vietnam Fund (AVF) 11,900 MUA 0
2015/11/26 MeKong Portfolio Investments Limited 13,500 BÁN 0
2015/11/23 AFC Vietnam Fund (AVF) 25,500 MUA 0
2015/10/29 AFC Vietnam Fund (AVF) 6,800 MUA 0
2015/10/23 MeKong Portfolio Investments Limited 24,100 BÁN 0
2015/10/12 MeKong Portfolio Investments Limited 14,000 BÁN 0
2015/10/07 MeKong Portfolio Investments Limited 9,400 BÁN 0
2013/12/27 Lê Ngọc Đại diện công bố thông tin 11,518 BÁN 0
2013/12/27 Lê Quang Tiến Thành viên Ban Kiểm soát 4,000 BÁN 0
2013/12/24 MeKong Portfolio Investments Limited 26,100 MUA 0
2013/12/24 Nguyễn Quang Dũng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 8,000 BÁN 0
2013/12/16 MeKong Portfolio Investments Limited 9,500 MUA 0
2013/12/03 MeKong Portfolio Investments Limited 22,400 MUA 0
2013/11/29 Lê Quang Tiến Thành viên Ban Kiểm soát 25,000 BÁN 0
2013/10/24 Phạm Tiến Dũng Trưởng Ban Kiểm soát 5,000 BÁN 0
2013/08/29 Phạm Tiến Dũng Trưởng Ban Kiểm soát 6,800 BÁN 0
2013/07/24 Phạm Tiến Dũng Trưởng Ban Kiểm soát 2,800 BÁN 0
2012/10/17 Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 75,000 MUA 0
2012/09/21 Phạm Thanh Nam Thành viên Hội đồng quản trị 49,100 BÁN 0
2012/08/27 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng 99,900 MUA 0
2012/08/21 Huỳnh Bá Vân Thành viên Hội đồng quản trị 42,000 BÁN 0
2012/06/28 Trần Thị Kim Hương Phó Tổng Giám đốc 19,000 BÁN 0
2012/06/28 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng 50,000 MUA 0
2012/05/21 Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Thiên Hóa 95,700 BÁN 0
2011/10/31 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng 111,100 MUA 0
2010/12/31 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng 63,800 MUA 0
2010/12/27 Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Thiên Hóa 84,000 MUA 0
2010/11/15 Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Thiên Hóa 287,500 MUA 0
2010/11/09 Lê Quang Tiến Thành viên Ban Kiểm soát 13,800 BÁN 0
2010/10/22 Phạm Tiến Dũng Trưởng Ban Kiểm soát 1,500 BÁN 0
2010/08/11 Phạm Thanh Nam Thành viên Hội đồng quản trị 10,000 BÁN 0
2010/08/10 Lê Quang Tiến Thành viên Ban Kiểm soát 705 MUA 0
2010/07/19 Phạm Thanh Nam Thành viên Hội đồng quản trị 40,000 BÁN 0
2010/05/21 Phạm Thanh Nam Thành viên Hội đồng quản trị 10,000 BÁN 0
2010/05/11 Phạm Văn An Thành viên Hội đồng quản trị 7,500 BÁN 0
2010/05/05 Trần Thị Kim Hương Phó Tổng Giám đốc 1,000 BÁN 0
2010/03/31 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng 4,000 MUA 0
2009/12/31 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng 12,000 MUA 0