Công ty Cổ phần Công trình 6 (CT6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2018/12/21 Lại Thế Thiển Thành viên Hội đồng quản trị 0 MUA 0
2018/11/16 Lại Thế Thiển Thành viên Hội đồng quản trị 0 MUA 0
2018/10/11 Lại Thế Thiển Thành viên Hội đồng quản trị 0 MUA 0
2018/09/06 Lại Thế Thiển Thành viên Hội đồng quản trị 0 MUA 0
2018/08/03 Lại Thế Thiển Thành viên Hội đồng quản trị 0 MUA 0
2018/06/07 Lại Thế Thiển Thành viên Hội đồng quản trị 0 MUA 0
2018/04/26 Lại Thế Thiển Thành viên Hội đồng quản trị 0 MUA 0
2018/03/26 Lại Thế Thiển Thành viên Hội đồng quản trị 0 MUA 0
2018/02/22 Lại Thế Thiển Thành viên Hội đồng quản trị 0 MUA 0
2017/11/13 Lại Thế Thiển Thành viên Hội đồng quản trị 0 MUA 0
2017/10/09 Lại Thế Thiển Thành viên Hội đồng quản trị 50,000 MUA 0
2017/09/01 Lại Thế Thiển Thành viên Hội đồng quản trị 40,000 MUA 0
2017/05/26 Nguyễn Văn Hoan Thành viên Ban Kiểm soát 0 MUA 0
2016/12/01 Phan Anh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 87,792 MUA 0
2016/05/06 Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 801,000 BÁN 0
2016/03/04 Phạm Xuân Huy Phó Tổng Giám đốc 76,000 MUA 0
2016/03/04 Tô Văn Tuyền Thành viên Ban Kiểm soát 25,000 MUA 0
2016/03/04 Lương Bá Minh Phó Tổng Giám đốc 300,000 MUA 0
2016/03/04 Trịnh Văn Thụy Phó Tổng Giám đốc 30,000 MUA 0
2016/03/04 Trần Hữu Hưng Phó Tổng Giám đốc 20,000 MUA 0
2016/03/04 Phạm Anh Tú Trưởng Ban Kiểm soát 20,000 MUA 0
2015/11/16 Phạm Xuân Huy Phó Tổng Giám đốc 89,669 MUA 0
2015/09/10 Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 908,000 BÁN 0
2015/07/14 Phạm Xuân Huy Phó Tổng Giám đốc 296,086 MUA 0
2015/07/14 Phan Anh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 59,217 MUA 0
2015/07/14 Lại Văn Quán Chủ tịch Hội đồng quản trị 296,089 MUA 0
2011/08/22 Lại Văn Quán Chủ tịch Hội đồng quản trị 30,000 MUA 0
2011/01/18 Lại Văn Quán Chủ tịch Hội đồng quản trị 30,300 MUA 0
2010/12/28 Phan Anh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 15,200 MUA 0
2010/11/23 Lại Văn Quán Chủ tịch Hội đồng quản trị 30,200 MUA 0