Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2018/09/25 PYN FUND MANAGEMENT LTD 907,200 BÁN 0
2017/08/16 Phạm Uyên Nguyên Thành viên Hội đồng quản trị 251,000 BÁN 0
2016/12/09 Kiều Việt Cường Trưởng Ban Kiểm soát 10,000 BÁN 0
2016/04/14 Nguyễn Hữu Trung Phó Tổng Giám đốc 200,000 BÁN 0
2016/01/06 Nguyễn Văn Hùng Phó Tổng Giám đốc 200,000 BÁN 0
2015/10/19 Nguyễn Đức Phong Phó Tổng Giám đốc 150,000 BÁN 0
2015/09/25 PYN FUND MANAGEMENT LTD 107,700 MUA 0
2015/03/25 PYN FUND MANAGEMENT LTD 56,300 MUA 0
2015/03/23 PYN FUND MANAGEMENT LTD 106,200 MUA 0
2015/03/20 PYN FUND MANAGEMENT LTD 69,700 MUA 0
2014/01/13 Trần Thanh Hữu Phó Tổng Giám đốc 100,000 BÁN 0
2013/10/01 Trần Thanh Hữu Phó Tổng Giám đốc 100,000 MUA 0
2012/11/09 Trần Thanh Hiệp Thành viên Hội đồng quản trị 210,977 BÁN 0
2012/06/22 Trần Thanh Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 95,900 BÁN 0
2012/04/25 Công ty cổ phần CMVIETNAM 69,100 BÁN 0
2012/04/09 Trương Xuân Đoàn Thành viên Hội đồng quản trị 100,000 BÁN 0
2012/04/06 Trần Thanh Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 386,300 BÁN 0
2012/03/20 Công ty Cổ phần Siêu Thị Thuốc Việt 953,799 MUA 0
2011/11/21 Trương Xuân Đoàn Thành viên Hội đồng quản trị 50,000 BÁN 0
2011/10/14 Công ty cổ phần Cavico Xây dựng Cầu hầm 139,000 BÁN 0
2011/08/03 Trần Thanh Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 160,300 MUA 0
2011/06/03 Trần Thanh Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 26,000 MUA 0
2011/01/12 Nguyễn Phi Hùng Thành viên Hội đồng quản trị 20,000 BÁN 0
2010/11/26 Công ty cổ phần chứng khoán MB 30,000 BÁN 0