Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa (BHC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2018/09/24 Nguyễn Văn Sơn Thành viên Hội đồng quản trị 259,465 MUA 0
2018/01/05 Nguyễn Văn Sơn Thành viên Hội đồng quản trị 362,223 MUA 0
2017/11/17 Tạ Quang Thanh Thành viên Ban Kiểm soát 20,014 BÁN 0
2017/10/20 Lê Thế Dân Thành viên Ban Kiểm soát 283,245 BÁN 0