Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2020/09/01 Nguyễn Hồ Nam Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 23,530 MUA 0
2020/08/07 Phạm Minh Tuấn Phó Tổng Giám đốc 200,000 MUA 0
2020/07/31 Nguyễn Hồ Nam Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 7,000,000 MUA 0
2020/07/31 Nguyễn Thế Tài Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,000,000 MUA 0
2020/07/30 Nguyễn Hồ Nam Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,000,000 MUA 0
2020/07/30 Phạm Nguyễn Thiên Chương Thành viên Hội đồng quản trị 1,000,000 MUA 0
2020/07/22 Mirae Asset Daewoo Co.,Ltd 551,860 BÁN 0
2020/07/15 Mirae Asset Daewoo Co.,Ltd 316,860 BÁN 0
2020/06/30 Kou KoK Yiow Thành viên Ban Kiểm soát 324,000 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/05/05 Nguyễn Hồ Nam Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 623,000 MUA 0
2019/12/09 Phạm Minh Tuấn Phó Tổng Giám đốc 100,000 MUA 0
2018/11/07 Nguyễn Hồ Nam Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,742,810 MUA 0
2018/11/07 Mirae Asset Daewoo Co.,Ltd 2,744,170 BÁN 0
2018/08/31 Nguyễn Hồ Nam Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 800,000 MUA 0
2018/08/14 CTCP Thành Vũ Tây Ninh 8,800,000 BÁN 0
2018/07/03 CTCP Ô tô 1-5 4,120,000 BÁN 0
2018/05/16 Mirae Asset Daewoo Co.,Ltd 10,260,547 MUA 0
2018/03/12 Imperial Dragon Investments Limited 2,000,000 BÁN 0
2018/02/13 Imperial Dragon Investments Limited 2,100,000 BÁN 0
2017/12/11 Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI 10,800,000 MUA 0
2017/10/09 CTCP Ô tô 1-5 2,800,000 BÁN 0
2017/08/30 Nguyễn Hồ Nam Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,700,000 BÁN 0
2017/08/21 CTCP Ô tô 1-5 800,000 BÁN 0
2017/07/18 Imperial Dragon Investments Limited 4,224,423 MUA 0
2017/06/16 Imperial Dragon Investments Limited 2,236,094 MUA 0
2017/06/02 Bùi Thành Lâm Thành viên Hội đồng quản trị 0 MUA 0
2017/05/31 Nguyễn Thanh Hùng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 200,000 MUA 0
2017/05/22 Imperial Dragon Investments Limited 1,735,000 MUA 0
2017/05/08 Imperial Dragon Investments Limited 2,303,694 MUA 0
2017/05/04 Hoàng Thị Minh Châu Giám đốc Tài chính 100,000 MUA 0
2017/05/03 Lê Thị Mai Loan Thành viên Ban Kiểm soát 500,000 MUA 0
2017/04/18 Imperial Dragon Investments Limited 1,150,000 MUA 0
2017/04/03 CTCP Thành Vũ Tây Ninh 628,380 BÁN 0
2017/02/08 CTCP Thành Vũ Tây Ninh 1,461,620 BÁN 0
2016/12/30 CTCP Thành Vũ Tây Ninh 2,000,000 BÁN 0
2016/12/15 Nguyễn Hồ Nam Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,090,000 BÁN 0
2016/12/15 Nguyễn Thế Tài Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,260,000 BÁN 0
2016/11/01 Nguyễn Thế Tài Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 260,000 MUA 0
2016/10/14 CTCP Thành Vũ Tây Ninh 4,910,000 BÁN 0
2016/09/07 CTCP Ô tô 1-5 5,000,000 BÁN 0
2016/08/16 Nguyễn Thế Tài Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,000,000 MUA 0
2016/08/16 Nguyễn Hồ Nam Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,000,000 MUA 0
2016/08/11 Lê Thị Mai Loan Thành viên Ban Kiểm soát 100,000 MUA 0
2016/08/10 Nguyễn Thế Tài Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 200,000 MUA 0
2016/08/10 Nguyễn Hồ Nam Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 80,000 MUA 0
2016/07/07 CTCP Thành Vũ Tây Ninh 17,800,000 MUA 0
2016/07/07 CTCP Ô tô 1-5 13,550,000 MUA 0
2016/05/05 Nguyễn Hồ Nam Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 12,120 BÁN 0
2016/02/29 Nguyễn Thế Tài Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 180,000 MUA 0
2016/02/25 Nguyễn Thế Tài Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 750,000 MUA 0
2016/02/04 Nguyễn Hồ Nam Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,000,000 MUA 0