Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (BAB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2020/09/07 Đặng Thái Nguyên Thành viên Hội đồng quản trị 148,942 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2020/09/07 Trần Thị Thoảng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,859,942 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2020/09/07 Trương Thị Kim Thư Thành viên Ban Kiểm soát 172,497 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2020/09/07 Võ Văn Quang Phó Tổng Giám đốc 35,604 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2020/09/07 Thái Hương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,296,531 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2020/09/07 Phạm Hồng Công Trưởng Ban Kiểm soát 101,105 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2020/09/07 Nguyễn Trọng Trung Phó Tổng Giám đốc 2,027,306 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2020/09/07 Lê Ngọc Hồng Nhật Phó Tổng Giám đốc 85,522 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2020/09/07 Chu Nguyên Bình Phó Tổng Giám đốc 97,740 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2019/09/26 Chu Nguyên Bình Phó Tổng Giám đốc 165,661 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2019/09/26 Thái Hương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,892,426 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2019/09/26 Đặng Thái Nguyên Thành viên Hội đồng quản trị 252,445 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2019/09/26 Trần Thị Thoảng Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,152,444 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2019/09/26 Trương Thị Kim Thư Thành viên Ban Kiểm soát 292,368 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2019/09/26 Võ Văn Quang Phó Tổng Giám đốc 60,346 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2019/09/26 Phạm Hồng Công Trưởng Ban Kiểm soát 171,364 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2019/09/26 Nguyễn Trọng Trung Phó Tổng Giám đốc 3,436,112 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2019/09/26 Lê Ngọc Hồng Nhật Phó Tổng Giám đốc 144,953 web.label.InsiderTransactions.rights 0
2018/08/01 Trần Thị Thoảng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,481,520 web.label.InsiderTransactions.report 0
2017/11/30 Đặng Thái Nguyên Thành viên Hội đồng quản trị 1,402,476 web.label.InsiderTransactions.report 0
2017/11/30 Trương Thị Kim Thư Thành viên Ban Kiểm soát 1,624,267 web.label.InsiderTransactions.report 0
2017/11/30 Phạm Hồng Công Trưởng Ban Kiểm soát 952,026 web.label.InsiderTransactions.report 0
2017/11/30 Trần Thị Thoảng Chủ tịch Hội đồng quản trị 16,032,062 web.label.InsiderTransactions.report 0
2017/11/30 Nguyễn Trọng Trung Phó Tổng Giám đốc 19,089,514 web.label.InsiderTransactions.report 0
2017/11/30 Võ Văn Quang Phó Tổng Giám đốc 335,260 web.label.InsiderTransactions.report 0
2017/11/30 Lê Ngọc Hồng Nhật Phó Tổng Giám đốc 805,299 web.label.InsiderTransactions.report 0
2017/11/30 Thái Hương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 21,624,590 web.label.InsiderTransactions.report 0
2017/11/30 Chu Nguyên Bình Phó Tổng Giám đốc 920,341 web.label.InsiderTransactions.report 0