Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng ALV (ALV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2018/01/30 Trương Thế Sơn Thành viên Hội đồng quản trị 32,800 MUA 0
2018/01/03 Lê Quang Thạch Thành viên Hội đồng quản trị 200,000 MUA 0
2018/01/03 Lê Văn Long Thành viên Hội đồng quản trị 300,000 MUA 0
2017/12/20 Trương Thế Tùng Thành viên Hội đồng quản trị 100,000 BÁN 0
2016/10/07 Trương Thế Sơn Thành viên Hội đồng quản trị 328,100 BÁN 0
2014/04/04 Trương Thế Sơn Thành viên Hội đồng quản trị 100,000 BÁN 0
2014/03/26 Bùi Vĩnh Phúc Thành viên Hội đồng quản trị 51,700 BÁN 0