Công ty Cổ phần Damsan (ADS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2017/05/12 Vũ Huy Đông Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,000,000 BÁN 0
2017/04/05 Công ty Tài chính cổ phần Điện lực 1,600,000 MUA 0
2017/04/05 Vũ Huy Đức Thành viên Hội đồng quản trị 600,000 BÁN 0
2016/12/15 Lê Xuân Chiến Giám đốc Tài chính 200,000 MUA 0