Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu (VMG: UPCOM)

Mã CK Từ ngày Đến ngày

Ngày KL được phép SH KL được phép mua Mua Bán
Khối lượng mua Giá trị Khối lượng bán Giá trị