Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài (ILC: UPCOM)

Mã CK Từ ngày Đến ngày

Ngày KL được phép SH KL được phép mua Mua Bán
Khối lượng mua Giá trị Khối lượng bán Giá trị