Lọc cổ phiếu dựa theo các tiêu chí của bạn.

Ấn nút “Xem kết quả” để xem danh sách các cổ phiếu thỏa mãn các tiêu chí đó

-- trong tổng số -- công ty thỏa mãn các tiêu chí của bạn Tổng: --

Phân đoạn thị trường

Thị giá vốn ---
Thành phần của ---
Lĩnh vực/Ngành
    
---
Tổng lũy kế:  --

Giá & Khối lượng

Giá cổ phiếu Lớn hơn x 1000 VND và nhỏ hơn x 1000 VND ---
Thay đổi giá Lớn hơn % so với trước ---
Giá cổ phiếu vs. Index

Trong vòng
---
KLGD trung bình Lớn hơn và nhỏ hơn trong vòng 10 ngày qua ---
Tổng lũy kế:  --

Phân tích cơ bản

Tỷ lệ P/E

---
PEG ---
Lơi nhuận biên(TTM)(%)

---
P/S(TTM) ---
P/B(MRQ) ---
ROE (TTM)(%)

---
ROA

---
Tổng lũy kế:  --

Doanh Thu và Cổ Tức

Tăng trưởng EPS hàng năm(%)

Cho Năm tài khóa hiện tại
---
Tăng trưởng doanh thu(%)

Cho Năm tài khóa hiện tại
---
Tăng trưởng EPS(hàng Quý)(%) ---
Tăng trưởng doanh thu (hàng quý)(%) ---
Tăng trưởng cổ tức 3 năm(%) ---
Tỷ lệ cổ tức tiền mặt/thị giá(%)

---
Tổng lũy kế:  --

Phân tích kĩ thuật

Cao nhất 52 tuần giá nằm trong khoảng % của ---
Thấp nhất 52 tuần giá nằm trong khoảng % của ---
Giá đóng cửa [Trên/Dưới] đường TB động (SMA)

Trên/Dưới
---
Đường TB động 13 ngày nằm [Trên/Dưới] đường TB động 50 ngày ---
Tổng lũy kế:  --