Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (YTC: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.1 %
  • Khác
    98.9 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Văn Thiện Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 893,200 29 % 31/12/2017
Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn (SAPHARCO) 812,000 26.36 % 20/12/2016
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 383,980 12.47 % 22/08/2019
Dư Quốc Đông Thành viên Ban Kiểm soát 99,770 3.24 % 31/12/2017