Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin (WTC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận 6,950,221 69.5 % 21/12/2018
Phạm Thế Trọng Toản Phó Tổng Giám đốc 695,409 6.95 % 10/01/2019
Trịnh Mạnh Hùng Thành viên Hội đồng quản trị 546,567 5.47 % 14/03/2019