Công ty cổ phần vận tải đa phương thức VIETRANSTIMEX (VTX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam 17,616,750 84 % 26/09/2016
Đỗ Hoàng Phương Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,641,952 7.83 % 18/05/2017
Công ty Cổ phần Chứng khoán IB 1,296,120 6.18 % 26/09/2016