Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô tô số 8 (VT8: OTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    %
  • Khác
    %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Xuân Hòa 1,520,798 20.14 % 13/08/2018
Lưu Hữu Phước 1,329,400 17.61 % 13/08/2018
Nguyễn Văn Chương 1,318,629 17.47 % 13/08/2018
Phạm Văn Thanh 1,310,919 17.36 % 13/08/2018
Bùi Thị Liễu 413,600 5.48 % 15/09/2018
Lại Quang Huy Phó Tổng Giám đốc 370,600 4.91 % 18/12/2018