Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (VST: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.11 %
  • Khác
    99.89 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty cổ phần 29,888,000 49 % 28/12/2018
Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam 5,665,600 9.29 % 14/12/2018
Trương Đình Sơn 3,314,478 5.43 % 15/07/2016
Quỹ tầm nhìn SSI 2,762,127 4.53 % 07/03/2012