Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    30.55 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    69.45 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 102,138,910 49.52 % 21/01/2020
Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 63,016,948 30.56 % 31/12/2013
Samarang Unicts - Samarang Asian Properity 20,227,220 9.81 % 14/11/2017
Deutsche Bank AG, London Branch 10,102,820 4.9 % 26/06/2013