Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    30.55 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.81 %
  • Khác
    56.64 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 63,016,948 30.56 % 31/12/2013
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 43,329,650 21.01 % 24/12/2019
Samarang Unicts - Samarang Asian Properity 20,227,220 9.81 % 14/11/2017
Swiftcurrent Partners, L.P. 14,379,170 6.97 % 28/05/2013
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ 10,284,019 4.99 % 16/11/2009
Deutsche Bank AG, London Branch 10,102,820 4.9 % 26/06/2013