Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VSA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.95 %
  • Khác
    96.05 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty cổ phần 7,196,838 51.05 % 27/07/2018
Lương Duyên Nga 1,732,616 12.29 % 05/06/2019
Trần Hồng Quang 980,540 6.96 % 30/06/2019
Đào Bá Dong 711,964 5.05 % 27/07/2018