Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (VRC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.44 %
  • Khác
    96.56 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 5,603,934 11.21 % 29/11/2019
Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su 2,386,800 4.77 % 15/04/2011