Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam (VPS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.71 %
  • Khác
    48.29 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 12,475,008 51 % 28/10/2016
Nguyễn Đức Thuấn Thành viên Hội đồng quản trị 4,948,720 20.23 % 28/10/2016
Lâm Thị Mai 2,062,981 8.43 % 28/10/2016