Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.52 %
  • Khác
    86.48 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PYN FUND MANAGEMENT LTD 10,221,358 10.72 % 25/06/2019
Võ Anh Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 9,753,235 10.23 % 25/06/2019
Phan Tiết Hồng Minh 6,619,139 6.94 % 25/06/2019
Võ Nguyễn Như Nguyện Phó Tổng Giám đốc 4,857,382 5.09 % 25/06/2019
Võ Phan Khôi Nguyên 4,855,657 5.09 % 25/06/2019
Võ Phan Hồng Ngọc 4,855,657 5.09 % 25/06/2019
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Tín 4,438,123 4.65 % 25/06/2019