Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại (VNX: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Quỳnh Giang Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 183,896 15.01 % 31/12/2014
Nguyễn Khắc Luận Chủ tịch Hội đồng quản trị 165,153 13.48 % 31/12/2014
Đinh Văn Khải Phó Tổng Giám đốc 147,522 12.04 % 10/06/2015
Nguyễn Thị Hằng 93,998 7.67 % 31/12/2014
Đỗ Thị Hoài 62,031 5.06 % 31/12/2014
Trịnh Xuân Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 51,155 4.18 % 31/12/2014