Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN (VNN: OTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    %
  • Khác
    %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Thị Hương Thành viên Hội đồng quản trị 1,380,400 24.1 % 10/05/2016
Trần Hữu Trọng 1,132,749 19.78 % 31/12/2017
Trần Khắc Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,105,000 19.3 % 31/12/2014
Trần Thị Niềm 1,030,000 17.99 % 11/05/2016
Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội - Công ty cổ phần 350,000 6.11 % 31/12/2013