Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (VNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    30 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.21 %
  • Khác
    56.79 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 3,150,000 30 % 15/09/2016
Công ty TNHH Daho Đầu tư 1,960,500 18.67 % 20/08/2019
Barca Global Master Fund, L.P 1,105,333 10.53 % 30/06/2015
Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean 1,054,566 10.04 % 25/10/2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á 743,766 7.08 % 31/12/2017
Công ty quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á 736,866 7.02 % 09/05/2016
Bùi Duy Chinh Chủ tịch Hội đồng quản trị 423,520 4.03 % 30/06/2015