Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.77 %
  • Khác
    98.23 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2 7,000,000 45.34 % 27/04/2017
Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP 1,558,333 10.09 % 31/12/2013
Lê Xuân Tùng 1,141,150 7.39 % 24/08/2017
Trần Kiên Cường 1,098,680 7.12 % 18/12/2014
Trần Thị Đoan Trang 807,290 5.23 % 24/08/2017