Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa (VLB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    49.13 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    50.87 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai 23,030,000 49.13 % 29/01/2019
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc 4,500,000 9.6 % 15/06/2018