Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (VLA: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    10 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.06 %
  • Khác
    83.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đặng Trọng Khang 269,800 24.98 % 28/08/2019
Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Thiên Hóa 206,400 19.11 % 31/12/2015
CTCP Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín 119,200 11.04 % 24/10/2019
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 108,000 10 % 31/12/2015
Nguyễn Thành Tiến Phó Tổng Giám đốc 98,100 9.08 % 29/08/2019
Huỳnh Thị Thanh Hiền 76,100 7.05 % 02/01/2013
Nguyễn Thu Hà 72,300 6.69 % 24/07/2019
Lê Anh Nguyên 58,700 5.44 % 31/12/2013
Trần Thị Thanh Hoa 47,600 4.41 % 25/05/2020
Nguyễn Văn Thọ 43,500 4.03 % 25/05/2020
Vũ Thị Hiền Nhung 32,600 3.02 % 25/05/2020