Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (VLA: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    10 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    42.5 %
  • Khác
    47.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
America LLC 268,800 24.89 % 31/12/2017
Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Thiên Hóa 206,400 19.11 % 31/12/2015
Công ty Chứng khoán Maybank Kim Eng 121,900 11.29 % 30/06/2015
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 108,000 10 % 31/12/2015
Huỳnh Thị Thanh Hiền 76,100 7.05 % 02/01/2013
Lê Anh Nguyên 58,700 5.44 % 31/12/2013