Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (VIX: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.33 %
  • Khác
    98.67 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần FTG Việt Nam 17,395,432 17.23 % 22/05/2018
Công ty CP CVE INVEST 6,003,113 5.95 % 22/05/2018
Nguyễn Thị Tuyết Chủ tịch Hội đồng quản trị 4,620,000 4.58 % 22/05/2018
CTCP CVE Invest 4,409,299 4.37 % 22/05/2018