Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.55 %
  • Khác
    99.45 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Viglacera - CTCP 9,945,000 51 % 31/12/2018
Đinh Quang Huy Thành viên Hội đồng quản trị 872,835 4.48 % 20/03/2019
Đinh Quang Hải 797,361 4.09 % 08/06/2015