Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 2 (VE2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.8 %
  • Khác
    99.2 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam 679,075 32.37 % 24/11/2011
Nguyễn Thị Mai 560,837 26.73 % 24/11/2011
Nguyễn Đậu Thảo 127,542 6.08 % 30/06/2015
Trần Thị Thiện Thành viên Hội đồng quản trị 107,700 5.13 % 30/06/2018