Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    30.31 %
  • Khác
    69.69 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Long Việt 2,250,000 37.93 % 05/12/2017
Hao Dan Thành viên Hội đồng quản trị 889,300 14.99 % 05/12/2017
Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú 748,900 12.63 % 02/07/2020
Xu Sheng 343,700 5.8 % 02/07/2020
Xu Xiu Li Thành viên Hội đồng quản trị 333,100 5.62 % 05/12/2017