Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    30.04 %
  • Khác
    69.96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Long Việt 2,250,000 37.93 % 05/12/2017
Hao Dan Chủ tịch Hội đồng quản trị 889,300 14.99 % 05/12/2017
Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú 750,500 12.65 % 05/12/2017
Xu Sheng 360,000 6.07 % 05/12/2017
Xu Xiu Li Thành viên Hội đồng quản trị 333,100 5.62 % 05/12/2017