Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) (VDS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.34 %
  • Khác
    99.66 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Lệ Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị 35,035,000 35 % 15/01/2019
Công ty TNHH MTV Đầu tư Châu Á 15,043,617 15.03 % 15/01/2019
Phạm Mỹ Linh Thành viên Hội đồng quản trị 11,921,276 11.91 % 11/06/2019
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam 4,180,000 4.18 % 18/06/2018