Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha (VDP: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.69 %
  • Khác
    99.31 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP 1,826,264 14.31 % 17/04/2017
Công ty cổ phần đầu tư phát triển An Việt 1,476,856 11.57 % 17/04/2017
Kiều Hữu Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,280,038 10.03 % 17/04/2017