Công ty Cổ phần VICOSTONE (VCS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.23 %
  • Khác
    97.77 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Phượng Hoàng Xanh A&A 128,000,000 81.63 % 04/04/2018
Công ty Cổ phần FPT 11,218,358 7.16 % 04/04/2018
Hồ Xuân Năng Chủ tịch Hội đồng quản trị 5,685,794 3.63 % 31/07/2018