Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    37.14 %
  • Khác
    62.86 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tô Hải Thành viên Hội đồng quản trị 31,519,884 19.34 % 10/07/2018
Trương Nguyễn Thiên Kim 8,784,128 5.39 % 23/04/2019
Nguyễn Thanh Phượng Chủ tịch Hội đồng quản trị 6,750,000 4.14 % 10/07/2018
Nguyễn Thanh Tú 6,123,600 3.76 % 10/07/2018
KIM Vietnam Growth Equity Fund 5,356,692 3.29 % 10/07/2018