Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO (USC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP 3,176,600 57.76 % 25/11/2016
Nguyễn Văn Tốn 564,565 10.26 % 25/11/2016
Trần Linh Trang Thành viên Hội đồng quản trị 564,565 10.26 % 31/12/2018
Nguyễn Thị Minh Thúy Thành viên Ban Kiểm soát 272,867 4.96 % 25/11/2016