Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.65 %
  • Khác
    98.35 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Thiết kế Xây lắp Viễn Đông 1,612,000 10.52 % 31/12/2017
Phạm Đình Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 925,612 6.04 % 30/07/2019
Hồ Thị Thuỷ 787,740 5.14 % 13/12/2017