Công ty cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh (TTV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    49 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 670,038 51 % 01/08/2016
Nguyễn Duy Sâm 103,394 7.87 % 01/08/2016
Nguyễn Cảnh Tùng Thành viên Hội đồng quản trị 74,463 5.67 % 01/08/2016
Lê Thị Tú Anh Thành viên Hội đồng quản trị 72,151 5.49 % 01/08/2016