Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh (TTT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.89 %
  • Khác
    94.11 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Mặt trời Tây Ninh 1,096,850 24 % 05/04/2018
Công ty cổ phần Địa Cầu 914,042 20 % 05/04/2018
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Ánh Dương 914,042 20 % 05/04/2018
Công ty TNHH Olypia 769,296 16.83 % 05/04/2018