Công ty cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức (TTD: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.24 %
  • Khác
    98.76 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Hạnh 1,555,200 10 % 07/11/2016
CTCP Đầu tư An Việt Hưng 1,474,560 9.48 % 07/11/2016
Nguyễn Thị Thu Hồng 1,235,000 7.94 % 07/11/2016
Phạm Anh Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 588,000 3.78 % 07/11/2016
Phan Kim Phương 552,000 3.55 % 20/07/2017
Vưu Thị Xuân Hoa 480,000 3.09 % 07/11/2016