Công ty Cổ phần TIE (TIE: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.91 %
  • Khác
    92.09 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Sài Gòn Hưng Phú 2,298,680 24.02 % 27/12/2016
Công ty cổ phần quản lý và dịch vụ An Khánh 1,914,000 20 % 21/03/2016
Đỗ Thị Kim Oanh 1,560,000 16.3 % 04/04/2016