Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (THS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.1 %
  • Khác
    99.9 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Cao Thị Hiền Thành viên Ban Kiểm soát 256,700 9.51 % 30/06/2015
Nguyễn Thanh Hải Thành viên Hội đồng quản trị 225,000 8.33 % 04/04/2019
Trương Vạn Thành Chủ tịch Hội đồng quản trị 216,300 8.01 % 30/06/2015
Chu Thị Hòa Phó Tổng Giám đốc 200,000 7.41 % 02/04/2019
Lê Văn Tường Phó Tổng Giám đốc 170,000 6.3 % 31/12/2017
Trương Thị Thanh Huyền 130,000 4.82 % 22/03/2019
Đỗ Văn Thái Phó Tổng Giám đốc 128,500 4.76 % 26/03/2019