Công ty Cổ phần Trường Phú (TGP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.28 %
  • Khác
    99.72 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Thanh Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,429,307 24.31 % 01/09/2016
Lê Xuân Hằng 1,062,400 10.63 % 26/04/2017
Lê Phương Thảo 705,600 7.06 % 30/06/2015
Trần Lan Phương 594,500 5.95 % 30/06/2015
Phạm Duy Thanh Trưởng Ban Kiểm soát 489,397 4.9 % 31/12/2017
Lê Khánh Linh 450,000 4.5 % 02/08/2016