Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang (TGG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.04 %
  • Khác
    99.96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Ngọc Trường 1,935,000 7.09 % 23/01/2019
Nguyễn Cảnh Dinh Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,869,000 6.85 % 09/08/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư NHP 1,315,000 4.82 % 23/10/2018