Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang (TGG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.04 %
  • Khác
    99.96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP 4,714,400 17.27 % 04/09/2019
Nguyễn Ngọc Trường 1,935,000 7.09 % 23/01/2019
Nguyễn Cảnh Dinh Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,869,000 6.85 % 09/08/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư NHP 1,315,000 4.82 % 23/10/2018