Công ty cổ phần Trang (TFC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    32.07 %
  • Khác
    67.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
David Hồ Thành viên Hội đồng quản trị 3,860,000 22.94 % 12/01/2017
Hồ Văn Trung Phó Tổng Giám đốc 2,887,400 17.16 % 12/01/2017
Nguyễn Minh Nguyệt Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,808,600 16.69 % 05/12/2016
Nguyễn Minh Tâm Thành viên Hội đồng quản trị 525,000 3.12 % 13/07/2016