Công ty Cổ phần Traenco (TEC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    19.37 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    80.63 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 321,638 19.37 % 21/12/2016
Bùi Hồng Quân Thành viên Hội đồng quản trị 286,000 17.22 % 21/12/2016
Nguyễn Tiến Hùng Thành viên Hội đồng quản trị 250,000 15.06 % 21/12/2016
Nguyễn Thị Hồng Chuyên 234,390 14.12 % 21/12/2016
Nguyễn Hữu Điểm Chủ tịch Hội đồng quản trị 142,192 8.56 % 21/12/2016
Nguyễn Thị Xuân Hương Trưởng Ban Kiểm soát 82,970 5 % 21/12/2016