Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (TDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    6 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    33.91 %
  • Khác
    60.09 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
KWE Beteiligungen AG 8,200,000 10.04 % 07/08/2017
Công ty TNHH Đầu tư Việt Thái Sơn 4,997,123 6.12 % 29/05/2017
Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) 4,896,689 6 % 29/05/2017
Yurie VietNam Securities Investment Trust 4,698,905 5.76 % 30/10/2018
PXP VietNam Emerging Equity Fund Limited 3,920,828 4.8 % 29/05/2017
Vietnam Equity Holding 3,730,007 4.57 % 25/09/2018
Grinling International Limited 2,742,535 3.36 % 29/05/2017
J.P MORGAN SECURITIES PLC 2,645,741 3.24 % 29/05/2017
Citigroup Global Market LTD & Citigroup Global Market Financial Products LTD. 2,601,033 3.19 % 29/05/2017
Red River Holding 2,477,023 3.03 % 29/05/2017