Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (TDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    6 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    30.62 %
  • Khác
    63.38 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
KWE Beteiligungen AG 6,900,050 7.35 % 25/09/2019
Lê Thị Lệ 6,555,050 6.98 % 02/10/2019
Công ty TNHH Đầu tư Việt Thái Sơn 5,746,691 6.12 % 26/06/2019
Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) 5,631,192 6 % 26/06/2019
Yurie VietNam Securities Investment Trust 4,693,840 5 % 23/04/2020
PXP VietNam Emerging Equity Fund Limited 4,508,952 4.8 % 26/06/2019
Vietnam Equity Holding 4,289,508 4.57 % 26/06/2019
Grinling International Limited 3,153,915 3.36 % 26/06/2019
J.P MORGAN SECURITIES PLC 3,042,602 3.24 % 26/06/2019
Citigroup Global Market LTD & Citigroup Global Market Financial Products LTD. 2,991,188 3.19 % 26/06/2019
Red River Holding 2,848,576 3.03 % 26/06/2019