Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương (TDG: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.82 %
  • Khác
    97.18 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Minh Hiếu Đại diện công bố thông tin 942,468 5.62 % 14/06/2019
Võ Anh Thái Chủ tịch Hội đồng quản trị 937,420 5.59 % 14/06/2019
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát 640,497 3.82 % 15/10/2018