Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.39 %
  • Khác
    79.61 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh 6,522,080 51 % 30/06/2015
Công ty Bảo hiểm nhân thọ Tây Ninh 1,200,000 9.38 % 30/06/2015
PYN FUND MANAGEMENT LTD 1,118,110 8.74 % 03/10/2019
Tập đoàn Bảo Việt 845,960 6.62 % 30/06/2015
America LLC 769,270 6.02 % 15/05/2019