Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    19.34 %
  • Khác
    80.66 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh 6,522,080 51 % 30/06/2015
Công ty Bảo hiểm nhân thọ Tây Ninh 1,200,000 9.38 % 30/06/2015
PYN FUND MANAGEMENT LTD 1,118,110 8.74 % 03/10/2019
America LLC 894,390 6.99 % 03/06/2020
Tập đoàn Bảo Việt 845,960 6.62 % 30/06/2015